Правила купівлі-продажу товару у Інтернет-магазині «Sportlandia Shop»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Терміни та визначення

У цих правилах купівлі-продажу товару у інтернет-магазині «Sportlandia Shop» терміни вживаються у такому значенні:

 • Правила - Правила купівлі-продажу товару в інтернет-магазині «Sportlandia Shop» .

 • Покупець - фізична особа, яка здійснює Замовлення і купує, замовляє, використовує або має намір купити чи замовити товари у інтернет-магазині «Sportlandia Shop», представлені на сайті sportlandiashop.com.ua для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

 • Продавець - інтернет-магазин «Sportlandia Shop»

 • Сайт - Інтернет-ресурс з доменною адресою sportlandiashop.com.ua

 • Адреса електронної пошти (e-mail): sportlandia.khmelnitskiy@gmail.com 

 • Інтернет-магазин «Sportlandia Shop» - засіб для представлення та/або реалізації товару шляхом вчинення електронних правочинів на Сайті.

 • Адреса Інтернет-сайту:  sportlandiashop.com.ua

 • Особистий Кабінет - персоналізований інтерфейс Сайту з набором призначених для користувача інструментів для здійснення покупок з каталогу Інтернет-магазину «sportlandiashop.com.ua» на Сайті.

 • Товар - матеріальний об'єкт, виставлений для продажу на Сайті.

 • Карточка товару – набір інформації про товар що включає в себе назву Товару, зображення Товару на сайті, його опис, ціну, характеристику, колір, розмір, комплектацію, наявність в магазині та інше.

 • Замовлення - належним чином оформлений і розміщений на Сайті запит Покупця, адресований до Продавця, на покупку і доставку обраного на Сайті Товару за вказаною Покупцем адресою.

 • Вартість Замовлення - сума до оплати при отриманні Покупцем замовлення, після застосування знижок або бонусів за правилами Бонусної програми з урахуванням вартості доставки. В розрахунок вартості Замовлення включено податки, передбачені чинним законодавством.

Вартість доставки Замовлення з одного магазину, загальна сума якого нижче 1500 грн  (одна тисяча п'ятсот гривень) грн. 00 коп., визначається Службою доставки. У випадку, якщо загальна сума Замовлення у інтернет-магазині дорівнює або перевищує 1500 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) грн. 00 коп., вартість доставки включено до ціни Товару.

 • Вартість Товару - грошовий вираз ціни Товару, вказаний у гривнях без урахування вартості доставки Замовлення. Вартість Товару зазначається у Видатковій накладній, що надається Покупцеві разом з Товаром.

 • Договір — публічний електронний договір купівлі-продажу Товарів, укладений Продавцем із Покупцем на відстані за допомогою засобів дистанційного зв'язку (Інтернет) на умовах, викладених в цих Правилах. Мінімальна тривалість Договору визначається строком виконання Замовлення Покупця, оформленого з урахуванням умов цих Правил.

 • Служба доставки відповідна кур’єрська компанія, що надає послуги доставки Замовлення, та яку Покупець обирає із запропонованих на Сайті при оформленні Замовлення.

 • Персональні дані - особиста інформація (в тому числі прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса, контактний телефон, адреса електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН)  та номер поточного рахунку в банку (надаються тільки при оформленні повернення Товару), добровільно і усвідомлено надається Покупцем при реєстрації та/або оформленні Замовлення на Сайті, і необхідна для виконання замовлення Інтернет-магазином «Sportlandia Shop».

 • Товаросупровідні документи - комплект документів, які передаються Покупцю шляхом їх вкладення у Замовлення разом із Товаром. Комплект документів складається з Видаткової накладної (2 екземпляри), заяви про повернення товару, накладної на повернення товару та можливо інших документів, що додаються до Товару (інструкція з експлуатації, гарантійний талон та інше).
   

1.2. Ці Правила розроблені та затверджені у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист прав споживачів», статті 633 Цивільного кодексу України Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених Наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року № 104, Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених Наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року №103, інших актів законодавства.

1.3. Ці Правила регулюють відносини Продавця по продажу Товарів на замовлення Покупця шляхом укладання електронного договору купівлі-продажу Товарів на відстані за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

1.4. Ці Правила є обов’язковими для виконання Продавцем з моменту їх оприлюднення на Сайті. Для Покупця Правила є обов’язковими лише з моменту укладення ним Договору. Правила для Покупців є публічною пропозицією укласти Договір на умовах, викладених у цих Правилах.

1.5. Продаж Товарів на замовлення на Сайті здійснюється через укладання електронного договору між Покупцем та Продавцем на підставі цих Правил шляхом пропозиції його укласти (оферти) Продавця та її прийняття (акцепту) Покупцем. Прийняття (акцепт) може бути надане Покупцем шляхом:

 • реєстрації на Сайті та оформлення Замовлення в електронній формі відповідно до цих Правил, або

 • вчинення Покупцем дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір відповідно до цих Правил.
   

1.6. Договір є публічним та діє до повного його виконання сторонами або до його припинення будь-якою зі сторін у порядку, встановленому Правилами та чинним законодавством України. Умови Правил визначаються Продавцем самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Правил можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. Зміни набувають чинності після їх публікації на Сайті та застосовуються до будь-яких Замовлень, розміщених на Сайті після зазначеної публікації змін. Оформлення Замовлень на Сайті свідчить про згоду Покупця з Правилами та усіма внесеними до них змінами.

1.7. У разі якщо чинним законодавством України встановлено норми, які суперечать цим Правилам, перевагу при застосуванні матимуть відповідні положення чи норми чинного законодавства України.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

2.1. Покупець зобов’язаний:

2.1.1. Своєчасно здійснювати оплату Замовлень згідно із встановленим порядком розрахунків у цих Правилах.

2.1.2. Повідомляти Продавця про відсутність доставки Товару в узгоджений Сторонами час та/або про відсутність у Замовленні товаросупровідних документів. У разі не повідомлення Продавця про відсутність товаросупровідних документів протягом двох календарних днів з моменту отримання Товару, вважається, що Покупець отримав їх у повному обсязі.

2.1.3. Дотримуватися умов придбання Товарів, що передбачені цими Правилами.

2.1.4. Не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну або цивільну відповідальність.

2.1.5. Не використовувати придбані на Сайті Товари для потреб, безпосередньо пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

2.1.6. Виконувати інші обов’язки згідно з чинним законодавством та цими Правилами.

2.2. Покупець має право:

2.2.1. Замовляти у Продавця будь-які Товари, інформація щодо продажу яких розміщена на Сайті, відповідно до умов цих Правил.

2.2.2. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків Товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару (Продавця), або фальсифікації Товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі цих Правил, має право за своїм вибором вимагати від Продавця або виробника:

1) розірвання Договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

2) вимагати заміни Товару на такий же Товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця.

2.2.3. Повідомляти Продавця про будь-які претензії, пов’язані з придбанням Товарів, з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про звернення громадян".

2.2.4. Розірвати укладений Договір шляхом повідомлення Продавця про це протягом чотирнадцяти днів з моменту отримання Товару у відділенні Кур’єрської компанії, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

2.2.5. Користуватися іншими правами згідно з чинним законодавством та цими Правилами.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

3.1. Продавець зобов’язаний:

3.1.1. Забезпечити продаж Товарів у відповідності з цими Правилами та вимогами чинного законодавства України.

3.1.2. Здійснювати повідомлення Покупців про зміну цих Правил шляхом розміщення відповідних змін на Сайті.

3.1.3. Прийняти від Покупця Товар належної якості протягом строків, встановлених законодавством на умовах, встановлених цими Правилами.

3.1.4. Забезпечити виконання гарантійних зобов’язань згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів» та цих Правил.

3.1.5. Приймати від Покупців звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

3.1.6. Забезпечити відправлення Замовлення із товаросупровідними документами, а у разі отримання повідомлення Покупця про їх відсутність, здійснити відправлення таких документів за адресою, зазначеною Покупцем.

3.1.7. Виконувати інші обов’язки згідно з чинним законодавством та цими Правилами.

3.2. Продавець має право:

3.2.1. Вносити зміни до цих Правил шляхом розміщення змін на Сайті.

3.2.2. Вносити зміни до асортименту Товарів і змінювати ціни на них без узгодження з Покупцем крім Товарів, замовлення щодо яких прийнято від Покупця.

3.2.3. У разі неможливості виконання Договору через відсутність замовленого Товару повідомити про це Покупця протягом 3 (трьох) календарних днів, але не пізніше тридцяти днів з моменту одержання замовлення Покупця. При цьому Продавець має право замінити Товар в разі його відсутності іншим Товаром, якщо:  

1) інший Товар відповідає меті використання замовленого Товару;

2) має таку ж або кращу якість;

3) його ціна не перевищує ціни замовленого Товару.

При цьому Продавець зобов’язаний погодити заміну Товару з Покупцем, а прийняття Товару Покупцем вважається згодою останнього на таку заміну.

3.2.4. Підписати Видаткову накладну в односторонньому порядку, якщо Покупець не виконає свій обов’язок підписати її та надіслати Продавцю відповідно до підпункту 6.4.2. пункту 6.4. розділу 6 цих Правил. У цьому разі, Видаткова накладна, підписана в односторонньому порядку Продавцем, буде вважатися належним чином оформленим первинним документом, що підтверджує факт реалізації/продажу та отримання Покупцем зазначеного в ній Товару. Така Видаткова накладна може бути в подальшому використана Продавцем як доказ здійснення господарської операції у судових органах та інших установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми їх власності та підпорядкування.

3.2.5. Реалізовувати інші права згідно з чинним законодавством та цими Правилами.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР

4.1. Інформація про найменування, основні характеристики та ціну Товару розміщується на Сайті Продавцем. Товар представлений на Сайті фото-зразками, при цьому зображення Товару на Сайті може відрізнятися від фактичного зображення Товару в залежності від налаштувань передачі кольору відповідного пристрою, за допомогою якого переглядається Сайт. Ціна Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку в будь-який час до моменту підтвердження Замовлення.

4.2. Продавець забезпечує належну роботу (застосування, використання) Товару, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами тощо. На Товари, які не мають законодавчо та/або нормативно встановлених строків гарантії, строк гарантії становить 30 (тридцять) днів. Строк служби на Товар встановлюється з дати введення в обіг чи після ремонту Товару та діє до останнього дня першого календарного місяця, який наступив після закінчення гарантійного строку, встановленого на такий Товар, якщо інше не встановлено супровідною документацією на Товар. Гарантійний строк обчислюється починаючи від дня передачі Товару Покупцеві.

4.3. На сезонні Товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, а саме:

 • одяг, хутряні та інші вироби:
   

  • весняно-літнього асортименту - з 1 квітня;
    

  • осінньо-зимового асортименту - з 1 жовтня;
    

 • взуття:
   

  • зимового асортименту - з 15 листопада по 15 березня;
    

  • весняно-осіннього асортименту- з 15 березня по 15 травня та з 15 вересня по 15 листопада;
    

  • літнього асортименту - з 15 травня по 15 вересня.
    

4.4. Функції щодо прийняття претензій від споживачів, а також проведення гарантійного ремонту і технічного обслуговування Товару здійснюється Продавцем. Гарантійний ремонт та інші послуги, пов'язані з обслуговуванням чи гарантійним ремонтом Товару здійснюється Продавцем за. У разі коли під час гарантійного строку необхідно визначити причини втрати якості Товару, Продавець зобов'язаний у триденний строк з дня одержання від Покупця письмової заяви організувати проведення експертизи Товару. Експертиза проводиться за рахунок Продавця. Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі Товару Покупцеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги Покупця не підлягають задоволенню, а Покупець зобов'язаний відшкодувати Продавцеві витрати на проведення експертизи.

 

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ НА САЙТІ

5.1. Покупець оформлює Замовлення на Сайті або шляхом звернення за телефоном +380 97 885 0113 відповідно до цих Правил.

5.2. Для оформлення Замовлення за телефоном необхідно:

 • зателефонувати за номером +380 97 885 0113 (Пн-Нд: з 10:00 до 18:00);
   

 • назвати код артикулу та розмір Товару, заздалегідь обраного на Сайті;
   

 • для оформлення Замовлення необхідно вказати «ПІБ» Покупця (одержувача), «Телефон», «e-mail»;
   

 • обрати Кур’єрську компанію із запропонованих, якщо така можливість передбачена Сайтом;
   

 • обрати відділення Служби доставки, з якого зручно буде забрати Товар;
   

 • підтвердити Замовлення менеджеру Інтернет-магазину.
   

5.3. Оформити замовлення можна таким чином:

 1. Оберіть товар, в картці товару вкажіть потрібний розмір, колір, інші характеристики. 

 2. Натисніть кнопку “Купити”.

 3. Перейдіть у корзину, перевірте кожну позицію на відповідність бажаному кольору, розміру, кількості. Перевірте суму замовлення.  Натисніть “Оформити замовлення”.

 4. Заповніть форму “Оформлення замовлення”. Вкажіть ПІБ, телефон, місто доставки, електронну пошту, спосіб доставки та зручний спосіб оплати.

 5. Підтвердіть замовлення, натиснувши кнопку “Оформити замовлення”.

5.3.1 Для участі в Спеціальних пропозиціях або Акціях, якщо такі пропонує Продавець, Покупець має бути зареєстрованим на Сайті та здійснювати Замовлення через «Особистий кабінет».

5.3.2 Кожне наступне Замовлення, оформлене Покупцем в той самий день, вважається окремим Замовленням та оформлюється як нове відповідно до цих Правил.

5.4. Покупець має право оформити Замовлення, вибравши доступний до Замовлення на Сайті товар. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній має право виключити вказаний Товар із Замовлення або анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця по телефону або шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем при реєстрації, або іншим способом. При відсутності Товару Покупець має право замінити його аналогічним Товаром, відмовитися від даного Товару, анулювати Замовлення.

5.5. Протягом двох робочих днів з моменту оформлення Замовлення на Сайті Покупцеві надається інформація про дату доставки шляхом дзвінка підтвердження на телефон, вказаний Покупцем в Замовленні. Менеджер, який обслуговує дане Замовлення, уточнює деталі Замовлення, погоджує дату та час доставки, яка залежить від наявності замовлених Товарів на складі Продавця і часу, необхідного для обробки і доставки Замовлення.

5.6. Замовлення вважається прийнятим для виконання після того, як Покупець отримує лист-підтвердження на адресу електронної пошти, смс-повідомлення, інше електронне  повідомлення, зокрема через систему «Viber» на номер телефону, що зазначено в Особистому кабінеті, з підтвердженням факту оформлення Замовлення і після надання Покупцем уточнюючої інформації щодо Замовлення (у випадку необхідності).

5.7. Очікувана дата передачі Замовлення у Службу доставки, номер замовлення повідомляється Покупцю менеджером, який обслуговує Замовлення, по електронній пошті, СМС-повідомленням, іншим електронним повідомленням, зокрема через систему «Viber», або шляхом телефонного дзвінку Покупцеві.

 

6. УМОВИ ОПЛАТИ ТА ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Умови оплати та плата за доставку Замовлення (Товару):

Способи оплати:

 1. Оплата Замовлення (Товару) здійснюється в  місці його доставки (відділення Служби доставки) готівкою або шляхом застосування електронних платіжних засобів (банківською карткою тощо).
  Покупець визнає законною оплату Товарів і послуг, замовлених з використанням (підтвердженням) присвоєних йому логіну і паролю на Сайті.
  Покупець визнає, що оплачені Товари і послуги, які замовлені з використанням (підтвердженням) відповідного логіну і паролю на Сайті, є сплаченими безпосередньо таким Покупцем.

 2. Бонусна Програма “Sportlandia Shop”.
  При покупці товарів в Інтернет-магазині «Sportlandia Shop» через «Особистий Кабінет» умови Бонусної програми «Sportlandia Shop» діють в повному обсязі.

6.2. Вартість Замовлення, яка вказується в документах, що видаються Службою доставки, включає в себе вартість доставки.

6.3. Сторони погодили, що інформація про вартість Товару  та вартість доставки, яка зазначена у Видатковій накладній має пріоритетність над інформацією, яка зазначається в інших документах.

6.4. Порядок доставки Товару

6.4.1. Доставка замовленого Товару здійснюється в строк від 1 (одного) до 3 (трьох) робочих днів з моменту підтвердження Замовлення менеджером, але в будь-якому випадку не пізніше тридцяти днів з моменту підтвердження Замовлення. Про прибуття Замовлення на вказану адресу Покупцю буде відправлено автоматичне повідомлення на e-mail або на мобільний телефон, вказаний в Особистому Кабінеті.

6.4.2. Отримання товару може здійснюватися шляхом його самовивозу з відділення Служби доставки або кур’єрської доставки. При отриманні Товару Покупець здійснює його перевірку на предмет відповідності Замовленню, перевіряє якість та кількість Товару, його цілісність, комплектність. У разі відсутності будь – яких претензій відносно отриманого Товару, Покупець після отримання Товару підписує один екземпляр Видаткової накладної та відправляє її засобами поштового зв’язку.

Покупець має право відмовитися від замовленого Товару повністю із зазначенням причини у відповідних документах. З усіх спірних питань щодо замовлення Товару та його оплати Покупець має право звернутися в Сall-центр Продавця: тел.: +380 97 885 0113 або на e-mail:  sportlandia.khmelnitskiy@gmail.com 

 

7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

7.1. Повернення товару належної якості

Покупець має право на повернення Товару належної якості або його обмін у Продавця на аналогічний протягом чотирнадцяти днів, з моменту отримання Товару у відділенні Кур’єрської компанії або магазині. Повернення Товару належної якості або його обмін провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахункові документи Видаткова накладна та документ про переказ готівки – у разі самовивозу Товару з відділення Служби доставки).

Вартість доставки за повернення Товару належної якості або його обмін сплачує Покупець.

Вартість доставки за повернення Товару сплачує Продавець лише у тому випадку, якщо дотримані усі умови, зазначені нижче:

 • отриманий Покупцем Товар має виробничі недоліки (дефекти);

 • Покупець попередньо повідомив Продавця про виробничі недоліки (дефекти) Товару, шляхом надсилання відповідного листа на e-mail:  sportlandia.khmelnitskiy@gmail.com ;

 • Продавець підтвердив у будь-якій зручній для нього формі про наявність виробничих недоліків (дефектів) Товару та надав Покупцю №ТТН, за яким останній повинен здійснити відправлення Товару Службою доставки. 

7.2. Покупець має право оглянути Товар у відділенні Служби доставки або магазині та відмовитися від Товару належної якості, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням, після отримання Замовлення. Товар, від якого відмовився Покупець, необхідно упакувати в оригінальну неушкоджену упаковку та оформити належним чином документи на повернення згідно з Правилами повернення товару, які розміщені на сайті Продавця.

7.3. Часткове придбання Замовлення не передбачено. Покупець має право придбати Замовлення повністю або відмовитися від нього до моменту сплати коштів за Товар у такому Замовленні.

7.4. У випадку повернення Товару належної або неналежної якості, його обміну, Покупець повинен повернути Службою доставки, якою була здійснена доставка даного Замовлення, на адресу магазину, з якої було відправлено Замовлення.

7.5. У випадку розірвання Договору (повернення Товару), необхідною умовою для повернення коштів за повернутий Товар є надання Покупцем Продавцеві розрахункових документів (Видаткова накладна та документ про переказ готівки – у разі самовивозу Товару з відділення Служби доставки), якими підтверджується сплата (придбання) Товару, який повертається. Згідно з умовами цих Правил та для повернення грошових коштів, сплачених за Товар, Покупець зобов’язаний відправити разом з Товаром заповнені ВИКЛЮЧНО УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ товаросупровідні документи, а саме:

 • заповнену та підписану Заяву (знаходиться у Замовленні)
   

 • заповнену та підписану «Накладну на повернення товару» (знаходиться у Замовленні).
   

 • підписану Покупцем «Видаткову накладну» (знаходиться у Замовленні).
   

 • копії розрахункових документів (зазначених в пункті 7.1. та 7.5. цих Правил), якими підтверджується оплата (придбання) Товару, який повертається, та якщо розрахунок відбувався із застосуванням банківської картки, копію сліпу платіжного терміналу, що були видані у відділенні Служби доставки разом з Замовленням.

 •  інші документи, що видавалися разом з Товаром, в яких зазначені дата продажу та гарантійні зобов’язання (за наявності).
   

7.6. Порядок оформлення повернення грошових коштів Покупцеві.

У випадку отримання товару у відділені Служби доставки, повернення коштів за повернутий Товар можливе лише безготівковим розрахунком, а саме:

 • з поточного рахунку Продавця на поточний рахунок у національній валюті України Покупця, відкритий в банку, який є резидентом України, в тому числі й на такий поточний рахунок Покупця, операції за якими можуть здійснюватися з використання електронних платіжних засобів (наприклад особистою банківською платіжною карткою).
   

Реквізити для повернення коштів за повернутий Товар Покупець повинен вказати у Заяві на повернення товарів. 

Повернення грошових коштів Покупцеві здійснюється за умови, що всі необхідні документи для повернення заповнені належним чином згідно з вимогами вказаними вище, протягом 10 (десяти) робочих днів, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (тридцяти) днів з моменту одержання Продавцем повідомлення Покупця про розірвання Договору та отримання Товару. Після перерахування грошових коштів Продавець має право проінформувати Покупця шляхом направлення відповідного повідомлення на його е-mail, зазначений у Особистому Кабінеті.

7.7. Покупець має право отримати Замовлення у відділенні Служби доставки протягом 5 (п’яти) робочих днів, з урахуванням дня надходження відправлення (Замовлення) у відділення Одержувача (Покупця). Якщо Замовлення не було затребуване Одержувачем (Покупцем) у зазначений вище строк, то таке відправлення (Замовлення) вважається не затребуваним (скасованим за ініціативою Покупця) і повертається Продавцеві.

7.8. У Заяві на повернення товару вказується сума в розмірі вартості Товару, який повертається. Вартість за доставку замовлення поверненню не підлягає.

8. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. У відповідності з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI Продавець гарантує конфіденційність всієї інформації, наданої Покупцем. Персональні дані Покупця будуть зберігатися та оброблятися з використанням засобів автоматизації в базі персональних даних Продавця з метою надання інформації про Товари, послуги, що реалізуються Продавцем, про рекламні акції, що проводяться Продавцем, відповідей на запити, вивчення та аналізу споживчого попиту, а також виконання Продавцем своїх зобов'язань перед споживачами Товарів (послуг).

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. За неналежне виконання або невиконання умов Правил Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цих Правил.

9.2. Покупець самостійно відповідає за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Покупцем на рахунки третіх осіб, Продавцем не компенсуються та не відшкодовуються.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. У разі виникнення у Покупця скарг або пропозицій протягом строку дії Договору, він може звернутися до Продавця з усною заявою, зателефонувавши до інформаційно-довідкової служби (Сall-центр) Продавця за телефоном: +380 97 885 0113 (Пн-Нд: з 10:00 до 18:00) або звернутися до нього із заявою на e-mail: sportlandia.khmelnitskiy@gmail.com, у якій вказати суть проблеми, своє ім’я та прізвище, а також зворотну адресу. Продавець, отримавши письмову заяву, розглядає її протягом 7 (семи) робочих днів з моменту її отримання та надає письмову (або у формі, у якій просить Покупець) відповідь.

10.2. Режим роботи Інтернет-магазину «Sportlandia Shop»:

 • Online: цілодобово;
   

 • Call-центр: Пн-Нд: з 10:00 по 18:00.
   

Суперечки між сторонами розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.3. Вартість телекомунікаційних послуг при придбанні Товару на Сайті не відрізняється від граничного тарифу, встановленого відповідними операторами телекомунікаційних послуг.

10.4. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Продавця, він зобов’язаний повідомити про це Покупця на Сайті не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу зазначених вище змін.

10.5. У разі зміни прізвища, ім’я або по батькові Покупця він зобов’язаний повідомити про це Продавця протягом 20 календарних днів з моменту набуття чинності таких змін шляхом внесення відповідних змін до реєстраційного запису у «Особистому кабінеті» на Сайті, але в будь-якому випадку до здійснення відповідного Замовлення на сайті.

 

Реквізити продавця:

Тел.: +380 97 885 0113

E:mail: sportlandia.khmelnitskiy@gmail.com